ZAKAJ

I. ZAKAJ DVOJNA KARIERA

Definicija dvojne kariere

Kombinacija športa in izobraževanja, ki temelji na dveh temeljnih človekovih pravicah: pravici do izobraževanja, ki je zapisana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (Združeni narodi, 1948) in pravici do igre iz Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (1989), za zagotavljanje celostnega razvoja nadarjenih in vrhunskih športnikov.  

Evropska komisija je DVOJNO KARIERO opredelila kot »zahteve, da športniki uspešno začnejo, razvijajo in dokončajo vrhunsko športno kariero kot del vseživljenjske kariere v kombinaciji z izobraževanjem in/ali delom« (Evropska komisija, 2012).

DVOJNA KARIERA je dolgoročen proces, katerega cilj je podpreti uspešen razvoj športnikov v športu in v akademskih krogih/delu, da bi jim omogočili celovit razvoj in učinkovito prilagajanje na življenje po športni karieri (Stambulova idr., 2009; Stambulova in Wylleman, 2015) 

Nedavno je 86% vrhunskih športnikov opredelilo svoje STARŠE/SKRBNIKE kot najpomembnejše podpornike njihove DVOJNE KARIERE (Condello idr., 2019), čeprav se starševstvo pri DVOJNI KARIERI razlikuje glede na športno in izobraževalno stopnjo ter potrebe, lokalne/nacionalne/mednarodne športne in izobraževalne organizacije z DVOJNO KARIERO ter starševske izkušnje in vizije. 

Struktura DVOJNE KARIERE

DVOJNA KARIERA je večplastno področje, ki vključuje več akterjev (posameznike, deležnike, organizacije in vlade) s specifičnimi vlogami, odgovornostmi in interakcijami pri vzpostavljanju pozitivne podpore študentu-športniku. Za uspešno DVOJNO KARIERO morajo biti športniki ne samo motivirani, temveč potrebujejo tudi ustrezno podporno okolje, ki temelji na dobro strukturiranem sistemu sodelovanja na mezo (npr. odnosi s starši, vrstniki, učitelji, trenerji, športnimi menedžerji), makro (npr. organizacija športnih klubov/zvez in izobraževalnih ustanov) ter globalnih (npr. mednarodni, nacionalni, regionalni, lokalni organi upravljanja) razsežnostih (slika Capranica in Guidotti, 2016). 

Zaradi različnih kultur in organizacij se v Evropi in po svetu pojavlja množica nacionalnih pristopov k DVOJNI KARIERI v povezavi s potrebami športa in izobraževanja/dela, zato se tudi priznavanje statusa študenta športnika in zagotavljanje programov ter storitev DVOJNE KARIERE med državami bistveno razlikuje.

Glede na nacionalno/mednarodno mobilnost športnikov je ključno, da so starši seznanjeni z različnimi okolji za DVOJNO KARIERO in kulturnimi izzivi, s katerimi se lahko srečujejo študentje-športniki pri selitvi v tujino.

Slika 1: Prikaz strukture DVOJNE KARIERE športnika-študenta.

Vir: Capranica & Guidotti, 2016, (povezava).

II. Pomen športne in izobraževalne kariere 

DVOJNA KARIERA je strateški cilj Evropske unije (Evropski parlament, 2015; 2017), saj priznava pomembne družbene, ekonomske in kulturne vloge izobraženih športnikov kot vidnih Evropskih državljanov in bodočih voditeljev. Leta 2012 je Evropska komisija objavila smernice za DVOJNI KARIERO športnikov v angleščini, na voljo pa so tudi v bolgarščini, grščini, madžarščini, italijanščini, romunščini, slovaščini in slovenščini.

III. Izzivi DVOJNE KARIERE

Izzivi DVOJNE KARIERE za športnike

DVOJNA KARIERA je zahtevna tako za športnike kot za njihove starše. V razvojnih fazah in prehodih v življenju študenta-športnika se več fizičnih, kognitivnih, čustvenih in socialnih vidikov spreminja (Wylleman & Erints, 2010). Kadar kombinacija športne kariere z izobrazbo/zaposlitvijo predstavlja vztrajne konflikte, ki ne morejo biti rešeni s pomočjo dobro uveljavljenih podpornih akterjev DVOJNE KARIERE, je študent-športnik primoran opustiti ali šport ali študij/delo.

Vrhunski športniki v resnici cenijo podporo svojih staršev pri iskanju posebnih dogovorov, kako združiti svojo športno in akademsko/delovno kariero ter druge bistvene vidike življenja, da bi dosegli svoj polni potencial v življenju (Condello idr., 2019).

Izzivi DVOJNE KARIERE za STARŠE/SKRBNIKE

Starši uporabljajo različne načine za vodenje, pomoč in skrb svojih nadarjenih otrok športnikov, da uspešno združijo svojo akademsko in športno kariero. Glede na zapleten in razvijajoč scenarij DVOJNE KARIERE pa zagotavljanje učinkovite starševske podpore pri DVOJNI KARIERI ni vedno preprosto. Za zagotovitev vizije DVOJNE KARIERE, vzpodbude, ekonomske in logistične podpore športnikov-študentov v specifičnih športnih in izobraževalnih/delovnih okoliščinah je ključno, da so starši seznanjeni o strukturi DVOJNE KARIERE, o zakonih, o dobrih praksah, o priložnostih, o izzivih in o kulturnem razvoju, pa tudi o koristih starševske vključenosti, da lahko nudijo ustrezno podporo svojim otokom športnikom. Starši z znanjem o DVOJNI KARIERI, so bili pozvani, da spregovorijo o svoji vlogi v celostnem razvoju svojih otrok in prispevajo k razvoju evropske kulture DVOJNE KARIERE.

Pri vključevanju v izobraževalni program o izzivih in prednostih DVOJNE KARIERE študentov-športnikov bi se starši lahko bolj zavedali potrebe po vzpostavitvi stalnega povezovanja z ostalimi ustreznimi akterji DVOJNE KARIERE (trenerji, učitelji, organizacije) in drugimi starši, da bi skupaj usklajevali prizadevanja in sledili napredku ukrepov in politik o DVOJNI KARIERI na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

IV. DVOJNA KARIERA v različnih državah

DVOJNA KARIERA športnikov se razlikuje glede na nacionalni, regionalni in lokalni akademski ter športni kontekst. Poročilo o raziskavi v okviru DVOJNE KARIERE v Evropi (AUAS idr., 2016) vsebuje nacionalne profile sistemov DVOJNE KARIERE v državah članicah (povezava). 

V. Strokovnjaki DVOJNE KARIERE pripovedujejo

Vabimo vas, da prisluhnete nekaterim razmišljanjem športnikov, staršev, trenerjev in odločevalcev o DVOJNI KARIERI.

VI. Reference

Meni